Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem internetového obchodu Casabella.cz , kterým je M.G. Distribuzione s r.o., se sídlem Štěpánská 4, Praha 2, 120 00, IČ 41693167, DIČ CZ41693167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4721, a jinou fyzickou či právnickou osobou (kupující, spotřebitel).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Prodávajícího umístěné na adrese casabella.cz a další související právní vztahy.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“), řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“).
 4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého Uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží, prohlížet historii a stav svých objednávek, měnit nastavení Uživatelského účtu, provádět on-line platby objednávek.
 2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez předchozí registrace. V takovém případě dojde k automatickému zřízení Uživatelského účtu Internetovým obchodem a Kupujícímu budou na jeho e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k jeho Uživatelskému účtu.
 3. Při registraci do Internetového obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
 5. Kupující není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní Internetového obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu v objednávkovém formuláři a na stránce Dopravné, která je přílohou těchto Obchodních podmínek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, případně u zemí, které jsou vysloveně u příslušných nákladů uvedeny.
 3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku (dále jen „Košík“) webového rozhraní Internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
 4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrdit v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).
 5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím způsobem popsaným v článku 3.4 Obchodních podmínek. Prodávající na základě objednávky pošle bez odkladu potvrzení objednávky Kupujícímu elektronickou poštou na E-mail kupujícího.
 6. Objednávku je možné ze strany Kupujícího provést i jiným způsobem než přes webové rozhraní Internetového obchodu (například po telefonu nebo e-mailem). V případě, že Prodávající tento způsob objednání akceptuje, zaeviduje Objednávku do objednávkového systému přímo Prodávající v zastoupení Kupujícího. A poté potvrdí Kupujícímu Objednávku elektronickou poštou, a to na adresu, kterou Kupující Prodávajícímu poskytl. V takovém případě vyžaduje Prodávající po Kupujícím zpětné potvrzení Objednávky a všech údajů v Objednávce uvedených (objednané zboží, cena za zboží, způsob úhrady, způsob doručení zboží, náklady spojené s dodáním zboží, kontaktní údaje Kupujícího). Smluvní vztah v takovém případě vzniká až potvrzením Objednávky ze strany Kupujícího. Toto Potvrzení musí být doručeno elektronickou poštou Prodávajícímu (jako odpověď na e-mail s rekapitulací Objednávky ze strany Prodávajícího).
 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 9. V případě, že bude Objednávka Kupujícím učiněna s požadavkem na dodatek či odchylku od vlastností zboží prezentovaných na webovém rozhraní Internetového obchodu, a Prodávající není schopen tento dodatek či odchylku zajistit, vyhrazuje si Prodávající právo Kupní smlouvu zrušit.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit Objednávku, resp. Kupní smlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v Objednávce. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v Objednávce, resp. Kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
 11. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, počínaje ode dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží.
 4. Odstoupením od kupní smlouvy Kupující provede na adresu elektronické pošty Prodávajícího, případně na adresu sídla Prodávajícího uvedenou na webovém rozhraní internetového obchodu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí formuláře o odstoupení od kupní smlouvy.
 5. V případě, že se kupní smlouva ruší, zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení smlouvy na náklady Kupujícího. Vrácené zboží nesmí být použité nebo jinak znehodnocené. Zákazník musí zboží vrátit v takovém stavu, aby mohlo být opět předáno do prodeje. Podmínkou tedy je i to, aby bylo předloženo v originálním a nepoškozeném obalu s kompletní dokumentací a štítky. Vše musí být uloženo na původním místě a nesmí chybět žádná jeho část ani doklad. Pokud bude zboží poškozené či použité, bude poškozen obal nebo bude zcela chybět, může být vrácená částka přiměřeně snížena, v ojedinělých případech může být vrácení odmítnuto.
        Adresa pro vrácení zboží: 
        M.G. Distribuzione s.r.o. (Casa Bella)
        Štěpánská 4, 120 00 Praha 2
        Tel.: 224 941 431 e-mail: info@casabella.cz
 

Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží si Kupujícím zvolí prostřednictvím objednávkového formuláře Internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího mimo standardní nabízené způsoby Prodávajícím, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně odpovědnosti Prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že prodávaná věc nemá vady a je ve schodě s Kupní smlouvou.
 3. Věc má vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 4. Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 5. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady včetně záruční odpovědnosti, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, toto se však netýká: u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,u pou­žitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží
 7. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Prodávající se s Kupujícím mohou dohodnout na řešení ve formě přiměřené slevy z ceny. Není-li možné ze strany Prodávajícího zajistit výměnu, opravu či se smluvní strany nedohodnout na slevě, má právo Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 8. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla či provozovny Prodávajícího. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Za okamžik přijetí reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 9. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit, že zboží zakoupil u Prodávajícího doložením originálem nebo kopií faktury, reklamované zboží s podrobným popisem závady.
 10. V případě oprávněné reklamace je zboží Kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové.
 11. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet kalendářních dnů, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak. Jestliže nebude lhůta dodržena, má Kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující má nárok na odstoupení od Kupní smlouvy také v případě, že se v záruční době vyskytla vada, která je podstatným porušením Kupní smlouvy.
 12. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou, poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.), poškození nadměrným zatěžováním, poškození zboží při přepravě reklamovaného zboží od Kupujícího k Prodejci.
 13. Na Dárky, které jsou poskytované zdarma, nelze uplatňovat žádná práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Plné znění zásad ochrany soukromí společnosti M.G.Distribuzione s.r.o..

Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Kontaktní údaje Prodávajícího

M.G.Distribuzione s.r.o., Štěpánská 4, 120 00 Praha 2, Česká republika Tel.: 224 941 431, info@casabella.cz