Reklamace

Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně odpovědnosti Prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občanského zákoníku). Prodávající odpovídá Kupujícímu, že prodávaná věc nemá vady a je ve schodě s Kupní smlouvou. Věc má vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady včetně záruční odpovědnosti, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, toto se však netýká:

  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Prodávající se s Kupujícím mohou dohodnout na řešení ve formě přiměřené slevy z ceny. Není-li možné ze strany Prodávajícího zajistit výměnu, opravu či se smluvní strany nedohodnout na slevě, má právo Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla či provozovny Prodávajícího. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Za okamžik přijetí reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Kupující je při podávání reklamace povinen doložit, že zboží zakoupil u Prodávajícího doložením originálem nebo kopií faktury a reklamované zboží s podrobným popisem závady.

V případě oprávněné reklamace je zboží Kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové.

Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet kalendářních dnů, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak. Jestliže nebude lhůta dodržena, má Kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující má nárok na odstoupení od Kupní smlouvy také v případě, že se v záruční době vyskytla vada, která je podstatným porušením Kupní smlouvy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou, poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.), poškození nadměrným zatěžováním, poškození zboží při přepravě reklamovaného zboží od Kupujícího k Prodejci.

Na Dárky, které jsou poskytované zdarma, nelze uplatňovat žádná práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Kontaktní údaje Prodávajícího

M.G.Distribuzione s.r.o., Štěpánská 4, 120 00 Praha 2, Česká republika Tel.: 224 941 431, info@casabella.cz